[Obrazek TMZO] [TMZO]                

Andrzej Telka
Radny Województwa Małopolskiego

Pan Kazimierz Albin
Prezes
Zarządu Głównego Towarzystwa
Opieki Nad Oświęcimiem
Al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa

Dotyczy: Ochrony przeciwpowodziowej Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.
w nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń z dnia 26.01.1999r.

W nawiązaniu do rozmów przeprowadzonych w przedmiotowej sprawie w dniu 26 stycznia 1999r. w Oświęcimiu oraz w dniu 31 marca 1999r. w Warszawie, przekazuję kolejne informację dotyczące podejmowanych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.

 1. Na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w nidu 29 marca 1999r. złożyłem interpelację w sprawie konieczności ochrony przeciwpowodziowej terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu oraz terenów położonych w rejonie tzw. Oświęcimiskiego Węzła Wodnego wnsiokując:
  1. pod adresem Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie stosownych działań związanych z wprowadzeniem do Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego zadania pt. Ochrona Przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu,
  2. pod adresem Marszałka Województwa Małopolskiego o przydział w roku 1999 środków finansowych dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Oświęcimiu w wysokości na miarę zadań jakie są do wykonania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w tym rejonie województwa.
 2. Do interpelacji złożonej na ręce Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego załączyłem następujące dokumenty:
  1. opracowanie wykonane przez Politechnikę Krakowską pt. "Studium Ochrony Przeciwpowodziowej Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim i Gminy Chełmek oraz terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu - synteza",
  2. kserokopię wniosku z dnia 31 stycznia 1998 r. złożonego przez Pełnomocnika Wojewody Bielskiego d/s Usuwania Skutków Powodzi - Andrzeja Telkę - skierowanego do Pełnomocnika Rządu d/s Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego o wprowadzenie do tego Programu zadania pt. Ochrona Przeciwpowodziowa Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu,
  3. kompleksową informację wg. stanu na dzień 4 stycznia 1999r o podjętych działaniach związanych z ochroną przeciwpowodziową Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu.
 3. Kserokopię interpelacji złożonej na sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 29 marca 1999r wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 2.1 ; 2.2 oraz 2.3 przekazałem również na ręce Pana Andrzeja Urbańczyka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 8 kwietnia 1999r przyjęła wnioski, w których jest zawarte również stwierdzenie, że Komisja uznaje za szczególnie ważne zagadnienie: "Ochrona przeciwpowodziowa trzech gmin położonych w rejonie tzw. Oświęcimskiego Węzła Wodnego tj. Gminy Miejskiej Oświęcim, Gminy Wiejskiej Oświęcim i Gminy Chełmek oraz terenów Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu" - wniosek poz. 2.3.
 5. Dodatkowo informuję, że niezależnie od w/w poczynań, podejmuję również szereg innych działań mających na celu pozyskanie środków finansowych na ochronę przeciwpowodziową Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w Oświęcimiu oraz Gmin położonych w rejonie tzw. Oświęcimskiego Węzła Wodnego.
Otrzymują:
 1. Adresat.
 2. Pan Jerzy Wróblewski - Dyrektor PMO-B
 3. a/a

Oświęcim, dn. 10.04.1999r


[Animacja TMZO]
Proszę kliknąć w obrazek aby wrócić do strony głównej TMZO.