[Obrazek TMZO] [TMZO]                

[Animacja TMZO]

W latach pięćdziesiątych powstało Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej z siedzibą w Oświęcimiu. Jego działalność została już przerwana w połowie lat sześćdziesiątych.

W maju 1971 r. z inicjatywy oświęcimskiego Komitetu Powiatowego PZPR, wymagana prawem grupa 20 członków-założycieli opracowała statut nowego towarzystwa pod nazwą: Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej /TMZO/ w Oświęcimiu.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 27 października 1932 r. prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 94, poz. 8082 z późniejszymi zmianami/ - Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej /PWRN/ w Krakowie 29 listopada 1971 roku wydał decyzję o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń i związków, prowadzonego w Urzędzie Spraw Wewnętrznych PWRN w Krakowie stowarzyszenia pod nazwą: "Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej" w Oświęcimiu pod numerem A-665.

W dniu 4 lutego 1972 roku z inicjatywy członków-założycieli odbyło się pierwsze walne zgromadzenie, na którym przyjęto uprzednio zatwierdzony statut i wybrano Zarząd Towarzystwa. Pierwszym prezesem Zarządu TMZO został Czesław Słota. W 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju, tereny zlikwidowanego powiatu oświęcimskiego prawie w całości znalazły się w granicach nowo powstałego wtedy województwa bielskiego. Od tej chwili, aż do końca 1982 roku prace Towarzystwa zostały zahamowane. Dopiero 10 lutego 1983 roku na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, dokonano zmiany w składzie Zarządu Towarzystwa. Prezesem, w miejsce zmarłęgo mgr Czesława Słoty, został wybrany mgr inż. Jan Wędrzyk.

Kolejne Walne Zgromadzenie TMZO w dniu 1 marca 1984r. powierzyło funkcję prezesa mgr Janowi Knyczowi.

Statut Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 4 lutego 1972 roku został ponownie zatwierdzony w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku Białej w dniu 20 listopada 1984r. pod nr A-26.

W okresie od 1 marca 1984r. do dnia 26 września 1991r. funkcję prezesa TMZO sprawował mgr Jan Knycz.

Na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym TMZO w dniu 26 września 1991r. prezes ustępującego Zarządu /mgr Jan Knycz/, złożył wniosek o potrzebie zmiany dotychczasowej struktury Towarzystwa - składając równocześnie rezygnację z pełnionej funkcji.

Z uwagi na brak chętnego kandydata na stanowisko prezesa Zarządu TMZO na czasowe pełnienie obowiązków prezesa wyraził zgodę mgr inż. Tadeusz Kot.

W 1992r. w dniu 15 października na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wybroczym ponownie został wybrany mgr Jan Knycz. Funkcję tę pełnił do 17 czerwca 1998r. kiedy to na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym złożył rezygnację. Nowym prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimskiej została Anna Jęczalik.

Ilość członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Oświęcimiskiej od czasu jego powstania /1972r./, znacznie się zmniejszyła. W 1972 roku było 172 członków fizycznych i 34 członków zbiorowych /zakłady pracy i instytucje/. Obecnie TMZO liczy tylko 32 członków fizycznych w tym trzech honorowych członków Zarządu /mgr Jan Knycz, mgr Elżbieta Skalińśka-Dindorf, dr Stanisław Janus/.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Oświęcimskiej - zgodnie ze statutowymi ustaleniami zajmuję się przede wszystkim sprawami związanymi z popularyzacją i utrwalaniem historii miasta, zachowaniem i opieką nad dobrami materialnymi kultury, pamięcią o ludziach oddanych i zasłużonych dla Oświęcimia, opiniowaniem różnych wniosków dotyczących Oświęcimia /np. nazewnictwo ulic/ zgłąszanymi przez władze miasta czy też inne instytucje.

Opracowanie:

  1. mgr Elżbieta Skalińska-Dindorf
  2. Janina Paszek

Oświęcim dnia 22.01.1999r.


[Animacja TMZO]
Proszę kliknąć w obrazek aby wrócić do strony głównej TMZO.